Persbericht

De Ministerraad keurt het halftijds pensioen goed

Op voorstel van de Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd dat een halftijds pensioen invoert in het pensioenstelsel van de publieke sector.

Vanaf 60 jaar kan de werkende, die voldoet aan de voorwaarden om zijn pensioen op te nemen (vervroegd of op de wettelijke leeftijd) en die een verminderde beroepsactiviteit wenst verder te zetten, de mogelijkheid hebben om zijn rustpensioen op te nemen ten belope van 50% van het pensioen waarop hij recht heeft.

Om van deze nieuwe regeling te genieten, zal hij moeten voldoen aan de voorwaarde effectief te zijn tewerkgesteld aan 80% van een voltijdse tewerkstelling gedurende de laatste 12 maanden die voorafgaan aan de pensioenaanvraag. Hij zal bovendien zijn beroepsactiviteit zodanig moeten verminderen zodat deze niet meer dan 50% bedraagt van een voltijdse tewerkstelling.

Deze verminderde tewerkstelling zal aan de werkende toelaten om pensioenrechten op te bouwen voor de loopbaan gepresteerd tussen de ingangsdatum van zijn halftijds pensioen en de ingangsdatum van het volledig pensioen.

Het halftijds rustpensioen vertegenwoordigt een nieuwe opportuniteit om het einde van de loopbaan in te richten, naast de bestaande mogelijkheden zoals bijvoorbeeld het eindeloopbaantijdskrediet of de loopbaanonderbreking.

Aangezien ze sommige werkenden zal aanmoedigen hun beroepsactiviteit in het kader van een verminderde activiteit verder te zetten, zal deze hervorming bovendien bijdragen tot de verhoging van de tewerkstellingsgraad van de ouderen.

De inwerkingtreding van de bepalingen van het voorontwerp van wet ter invoering van een halftijds pensioen werd vastgelegd op 1 juli 2019.

Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine:

“De goedkeuring van het voorontwerp van wet ter invoering van een halftijds pensioen laat toe de overgang te verzekeren tussen een voltijdse betrekking en de definitieve uittreding uit de arbeidsmarkt.

Het halftijds pensioen is een bijkomende opportuniteit om het einde van de loopbaan in te richten. Ik wil benadrukken dat we het eindeloopbaantijdskrediet en de loopbaanonderbreking niet afschaffen. De werkende zal gewoon vrij zijn te kiezen voor de regeling die het best bij hem past. In de meeste gevallen zal het halftijds pensioen voordeliger zijn voor de werkende dan het halftijds eindeloopbaantijdskrediet.”